Portfolio Items

Tìm hiểu thông tin về công ty HDTC và HDTC Land

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY HDTC VÀ HDTC LAND 01. Giới thiệu Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC)  Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) trước đây là…